Stadgar

Stadgar för SeniorNet Helsingborg    

Fastställda den 26 augusti 1999

Reviderad:

Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001
Årsmöte den 28 februari 2002
Årsmöte den 16 mars 2006
Årsmöte den 8 mars 2007
Årsmöte den 5 mars 2015

§ 1. Namn.

Föreningen har sitt säte i Helsingborg.
Dess namn är SeniorNet Helsingborg.

§ 2. Ändamål.

Föreningen ska:

 • Verka för att främja äldre ( 55 +) personers användning av informationsteknikens möjligheter.
 • Ordna regelbundna träffar med tillgång till datorer, surfplattor och motsvarande i och för utbildning och träning.
 • Stimulera föreningen medlemmarna till ökad social samvaro.

§ 3. Medlemskap.

Varje medlem har en röst på årsmötet. Medlem har att betala de avgifter som föreningens årsmöte beslutat.
Årsavgiften avser kalenderår. Medlem som inte inom 30 dagar efter erhållen anmodan betalat årsavgiften anses ha gått ur föreningen.
Medlem som har gått ur föreningen har ingen rätt till föreningens tillgångar.

§ 4. Organisation.

Föreningen verkar genom:

 • Årsmöte
 • Extra medlemsmöte
 • Styrelse Årsmöte och extra medlemsmöte är föreningens högsta beslutande organ.
  Styrelsen sköter föreningens ekonomi och löpande verksamhet.    

§ 5. Årsmöte.

Årsmötet ska hållas före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Dag för mötet ska tillkännages under januari månad.
Kallelse till årsmötet ska ske via e‐post minst 30 dagar före mötet och läggas ut på föreningens webbplats.
Årsmöteshandlingar inklusive ärendelista/dagordning ska hållas tillgängliga på webbplatsen under 14 dagar före mötet.
Skulle webbplatsen vara ur funktion skall handlingarna tillställas medlemmarna via e‐post senast 10 dagar före mötet.

Vid årsmötet ska följande punkter behandlas:

 • Val av mötesfunktionärer; mötesordförande, sekreterare, två justerare som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet samt två rösträknare.
 • Upprättande och godkännande av röstlängd ‐ endast de medlemmar som betalat årsavgiften.
 • Beslut om att årsmötet blivit behörigen kallat.  Föredragning av styrelsens årsberättelse och årsredovisning samt revisionsberättelse.
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Beslut om årsavgifter och ev. andra avgifter.
 • Beslut om arvode och andra ersättningar.
 • Beslut om styrelsens storlek.
 • Val av styrelseledamöter. Ordföranden väljs årsvis, halva antalet ledamöter väljs växelvis varje år för en tvåårsperiod.  
 • Val av 2 revisorer och 1 revisorsuppleant för 1 år.
 • Val för 1 år av valberedning på tre personer, varav en är sammankallande.
 • Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
 • Ärenden som medlem genom anmälan till ordföranden via e‐post eller skriftligen 21 dagar före årsmötet förklarat sig vilja ta upp på mötet.
 • Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet med undantag av beslut i ärenden enligt § 11 nedan.
  Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst med undantag av valärenden där lotten avgör.
  Röstning kan ej ske via fullmakt.

§ 6. Extra medlemsmöte.

Extra möte ska hållas när styrelsen så beslutar eller då revisorerna så begär eller då minst en tredjedel av medlemmarna begär detta.
Begäran om extra möte ska innehålla den eller de frågor/ärenden som det extra mötet ska behandla.
I fråga om kallelse till extra medlemsmöte gäller samma bestämmelser som för årsmöte. Sida 4 av 5   

§ 7. Styrelse.

Föreningen leds av en styrelse bestående av  lägst sex (6) och högst tio (10) ledamöter samt ordförande.
Ordförande väljs på årsmöte med mandattid på 1 år. Ledamöter väljs på årsmöte med mandattid på 2 år, fördelning skall vara att hälften väljs in var annat år.
Ledamöters roller inom styrelsen utses av styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig vid minst fyra (4) ledamöter samt ordförande är närvarande.
Ordförande, sekreterare och kassör utgör ett verkställande utskott, som har att förbereda ärenden till styrelsemötena.
Detta VU har att besluta i ärenden som kräver snabba åtgärder, men med redovisningsskyldighet vid nästkommande styrelsemöte.
Styrelsen ska upprätta budget till årsmötet, framlägga årsberättelsen, årsredovisning, förslag till balansräkning, bistå och övervaka de projekt som startas i föreningens regi, föreslå årsavgifter och handlägga medlemsärenden.

§ 8. Styrelsesammanträden.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre ledamöter i styrelsen så begär.
En mötesplan bör upprättas som vägledning för arbetet.
Styrelsen är beslutsmässig om fyra ledamöter samt ordförande är närvarande.
Telefonmöten får förekomma, varvid sedvanliga protokoll ska föras.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Protokoll ska föras, som ska justeras av ordföranden och en justerare.

§ 9. Räkenskaper, revision.

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper svarar revisorerna som i anledning av granskningen ska avge en revisionsberättelse som ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.

§ 10. Firmatecknare, föreningens företrädare samt föreningens adress.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och sekreterare i förening.
Föreningens bank‐ och postgirokonton får med ensamrätt disponeras av kassören.
Föreningens ordförande är den som företräder föreningen i externa och interna ärenden.
Föreningens adress är den som ordföranden har.

§ 11. Stadgeändring.

Ändring av föreningens stadgar kan ske genom beslut som fattas på ordinarie årsmöte med två tredjedels majoritet.

§ 12. Upplösning av föreningen.

Föreningen kan upplösas genom beslut av två på varandra följande möten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte.
De båda mötena ska hållas med minst sex månaders mellanrum.
Beslut om upplösning ska fattas med 3/4 majoritet av de närvarande medlemmarna vid båda mötena.
Vid beslut om upplösning ska samtidigt beslutas disposition av föreningens tillgångar.

 

Ladda ner stadgar som pdf här