Hem

Styrelsen 2019


Sittande från vänster: Birgitta Nilsson, Margaretha Johansson och Anita Törnkvist.
Stående från vänster: Guy Rosvall, Anders Jönsson, Sven-Olof Olsson och Udo Jansen.
 
 

Styrelseuppdrag
Anders Jönsson (Ordförande)
Birgitta Nilsson (Kassör)
Margaretha Johansson(Sekreterare)
Udo Jansen
Anita Törnkvist (Kursplanering, kursadministration)
Sven-Olof Olsson
Guy Rosvall 

Revisorer
Jan Bergsten
Sven-Erik Larheim
Kaarina Andersson (suppleant)

Valberedning
Vakant

 
 

Rapsfält, årets bild 2007 i Tyskland

 

Nu närmar sig sommaren med stormsteg och vi kommer att göra vårt 
sommaruppehåll som vanligt för IT-träffpunkten och Öppet Hus.
 
Sista onsdagen för IT-träffpunkten 18 maj.
Sista torsdagen för Öppet Hus 19 maj.
 
Vi öppnar igen under slutet på augusti.

 

Föreningslokalen, Larmvägen 8 A i entréplanet med ingång från gaveln.

Varje torsdag under terminerna har vi öppet hus för medlemmar.
Du kan få personlig hjälp av våra tekniker, värdinnor och handledare.
Vi kan erbjuda support med (enklare) tekniska frågor om datorer, surfplattor och smarta telefoner.
Vi tillämpar kölista och tiden är begränsad till 20 minuter/besökare vid köbildning.
Du kan ta med din egen dator, surfplatta eller smarta telefon så försöker vi hjälpa dig efter bästa förmåga. Du kan ansluta dig till vårt trådlösa nätverk.
Jan Svensson från JS-Data finns också hos oss. Förutom att Jan är supportgivare säljer han datorer och hjälper till med igångsättning av nya datorer. Vi på SeniorNet installerar inte programvara, men det kan Jan Svensson göra till självkostnadspris.

Du kan också använda vår utrustning som består av två datorer med operativsystemet Windows 10 och en med Windows 7.
Den ena Windows 10 datorn har pekskärm men går naturligtvis även att manövrera med mus som vanligt.
Och du kan träna på Microsofts Office-program (Word, Excel eller Power Point).
I föreningslokalen finns även en 60 tums vägg-tv, som kan anslutas till datorer, surfplattor eller smarta telefoner.
Vi har även surfplattor, både Ipad och Android, om någon har sådana frågor.

Man behöver absolut inte ha några problem för att komma till Öppet hus.
Alla är välkomna att under trivsamma former få möjlighet att träffas och diskutera med andra medlemmar i vårt fikarum.
Naturligtvis finns det alltid nylagat kaffe och kakor som du kan köpa för 10 kronor.
     

     
 

Hur du hittar till oss finns under fliken Hitta.

 

 
 
 
 
 

 

Föreningslokalen, Larmvägen 8 A i entréplanet med ingång från gaveln.

Sedan hösten 2014 har vi IT-träffpunkt på onsdagar.

Då kan både medlemmar och icke medlemmar komma för att diskutera datorfrågor och använda våra Windows-datorer eller bara för att umgås och fika. På plats finns alltid ett antal personer från SeniorNet som ser till att det kommer i gång en diskussion.
Har någon gäst en frågeställning tar vi upp denna till allmän diskussion och försöker reda ut eventuell problematik. Vi kan ta upp frågeställningen på vår 60-tums vägg-TV så att alla kan se. Du kan INTE få personlig hjälp med just din dator på onsdagarna. Dagen är avsedd för allmän diskussion. Eller bara trivsam samvaro.
Man behöver absolut inte ha några problem för att komma till IT-träffpunkten. Alla är välkomna att under trivsamma former få möjlighet att träffas och diskutera datorfrågor och annat. Vi sitter runt bordet i föreningslokalen och vi har inga datorer eller annan utrustning med oss. Vi tittar på TV:n där någon från SeniorNet visar upp en aktuell frågeställning och sedan diskuterar vi kring den. Om några vill sitta mer enskilt finns det naturligvis möjlighet att sätta sig i vårt fikarum.
Naturligtvis finns det alltid nylagat kaffe och kakor som du kan köpa för 10 kronor.
 
Hur du hittar till oss finns under fliken Hitta
 

Stadgar för SeniorNet Helsingborg    

Fastställda den 26 augusti 1999

Reviderad:

Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001
Årsmöte den 28 februari 2002
Årsmöte den 16 mars 2006
Årsmöte den 8 mars 2007
Årsmöte den 5 mars 2015
Årsmöte den 19 februari 2018

§ 1. Namn.

Föreningen har sitt säte i Helsingborg.
Dess namn är SeniorNet Helsingborg.

§ 2. Ändamål.

Föreningen ska:

 • Verka för att främja äldre ( 55 +) personers användning av informationsteknikens möjligheter.
 • Ordna regelbundna träffar med tillgång till datorer, surfplattor och motsvarande i och för utbildning och träning.
 • Stimulera föreningens medlemmar till ökad social samvaro.

§ 3. Medlemskap.

Varje medlem har en röst på årsmötet. Medlem har att betala de avgifter som föreningens årsmöte beslutat.
Årsavgiften avser kalenderår. Medlem som inte inom 30 dagar efter erhållen anmodan betalat årsavgiften anses ha gått ur föreningen.
Medlem som har gått ur föreningen har ingen rätt till föreningens tillgångar.

§ 4. Organisation.

Föreningen verkar genom:

 • Årsmöte
 • Extra medlemsmöte
 • Styrelse Årsmöte och extra medlemsmöte är föreningens högsta beslutande organ.
  Styrelsen sköter föreningens ekonomi och löpande verksamhet.    

§ 5. Årsmöte.

Årsmötet ska hållas före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Dag för mötet ska tillkännages under januari månad.
Kallelse till årsmötet ska ske via e‐post minst 30 dagar före mötet och läggas ut på föreningens webbplats.
Årsmöteshandlingar inklusive ärendelista/dagordning ska hållas tillgängliga på webbplatsen under 14 dagar före mötet.
Skulle webbplatsen vara ur funktion skall handlingarna tillställas medlemmarna via e‐post senast 10 dagar före mötet.

Vid årsmötet ska följande punkter behandlas:

 • Val av mötesfunktionärer; mötesordförande, sekreterare, två justerare som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet samt två rösträknare.
 • Upprättande och godkännande av röstlängd ‐ endast de medlemmar som betalat årsavgiften.
 • Beslut om att årsmötet blivit behörigen kallat.
 • Föredragning av styrelsens årsberättelse och årsredovisning samt revisionsberättelse.
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Beslut om årsavgifter och ev. andra avgifter.
 • Beslut om arvode och andra ersättningar.
 • Beslut om styrelsens storlek.
 • Val av styrelseledamöter. Ordföranden väljs årsvis, halva antalet ledamöter väljs växelvis varje år för en tvåårsperiod.  
 • Val av 2 revisorer och 1 revisorsuppleant för 1 år.
 • Val av 3 personer till valberedning på 1 år, varav en är sammankallande.
 • Ärenden/proposition som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
 • Ärenden/motion som medlem genom anmälan till ordföranden via e-post eller skriftligen 21 dagar före årsmötet förklarat sig vilja ta upp på mötet.
 • Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet av de närvarande medlemmarna med undantag av beslut i ärenden enligt   § 11 nedan. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst med undantag av valärenden där lotten avgör. Röstning kan ej ske via fullmakt.

§ 6. Extra medlemsmöte.

Extra möte ska hållas när styrelsen så beslutar eller då revisorerna så begär eller då minst en tredjedel av medlemmarna begär detta.
Begäran om extra möte ska innehålla den eller de frågor/ärenden som det extra mötet ska behandla.
I fråga om kallelse till extra medlemsmöte gäller samma bestämmelser som för årsmöte. Sida 4 av 5   

§ 7. Styrelse.

Föreningen leds av en styrelse bestående av  lägst sex (6) och högst tio (10) ledamöter samt ordförande.
Ordförande väljs på årsmöte med mandattid på 1 år. Ledamöter väljs på årsmöte med mandattid på 2 år, fördelning skall vara att hälften väljs in var annat år.
Ledamöters roller inom styrelsen utses av styrelsen.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna, samt ordförande är närvarande.
Verkställande utskott (VU) väljs på konstituerand styrelsemöte efter årsmötet. VU består av ordförande jämte 2 ledamöter, som har att förbereda ärenden till styrelsemötena.

Styrelsen ska framlägga verksamhetsberättelse och årsredovisning jämte förslag till balansräkning inför årsmöte.
Styrelsen skall upprätta verksamhetsplan för nästkommande kalenderår jämte förslag till budget. Verksamhetsplan och budget presenteras på medlemsmöte under oktober/november.
Styrelsen skall bistå och övervaka de projekt som startas i föreningens regi.
Styrelsen skall föreslå framtida årsavgifter och handlägga medlemsärenden..

§ 8. Styrelsesammanträden.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre ledamöter i styrelsen så begär.
En mötesplan bör upprättas som vägledning för arbetet.
Telefonmöten får förekomma, varvid sedvanliga protokoll ska föras.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Protokoll ska föras, som ska justeras av ordföranden och en justerare.

§ 9. Räkenskaper, revision.

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper svarar revisorerna som i anledning av granskningen ska avge en revisionsberättelse som ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.

§ 10. Firmatecknare, föreningens företrädare samt föreningens adress.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och sekreterare i förening.
Föreningens bank‐ och postgirokonton får med ensamrätt disponeras av kassören.
Föreningens ordförande är den som företräder föreningen i externa och interna ärenden.
Föreningens adress beslutas av styrelsen.

§ 11. Stadgeändring.

Ändring av föreningens stadgar kan ske genom beslut som fattas på ordinarie årsmöte med två tredjedels majoritet av de närvarande medlemmarna.

§ 12. Upplösning av föreningen.

Föreningen kan upplösas genom beslut av två på varandra följande möten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte.
De båda mötena ska hållas med minst sex månaders mellanrum.
Beslut om upplösning ska fattas med 3/4 majoritet av de närvarande medlemmarna vid båda mötena.
Vid beslut om upplösning ska samtidigt beslutas disposition av föreningens tillgångar.

 

Ladda ner stadgar som pdf här